card

Харилцаагаа шалгах тест

ТАНД БОЛОН ТАНЫ ТАНЬДАГ ХЭН НЭГНИЙ ХАРИЛЦААНД ДАРААХ ХЭВ ШИНЖ БАЙНА УУ?

Эдгээр шинжээс аль нэг нь байвал хүчирхийллийн хэв шинж байна гэж үзэж болно.
(Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй.)