card

Сургалт

Сургалтын онцлог:

Олон улсын шинэлэг арга зүйг онол практиктай хослуулан, оролцооны аргаар явуулдаг.

Сургагч багш нарын чадавхи:

Нийгмийн ажил, сэтгэл зүй, хуульчаар бэлтгэгдсэн,  магистраас дээш зэрэгтэй, тухайн салбартаа 5 -аас дээш жил шууд үйлчилгээ, бодлогын нөлөөллийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай.

Сургалтын захиалга өгөх:

Сургалт авахаас 10 хоногийн өмнө

Сургалтын төлбөр:

Оролцогчдын тооноос шалтгаалан тогтоодог.

Сургалтыг байгууллага хамт олон, мэргэжилтнүүд, эцэг эхчүүд, олон нийтэд захиалгаар хийнэ. 

Сургалтын сэдэв

Хугацаа

(кредит цаг-90 мин)

Хэн зориулсан болох

Хүүхэд хүмүүжлийн эсрэг арга

16 к/цаг 

Эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийт 

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

8-12 к/цаг

Мэргэжилтнүүд 

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

16 к/цаг

Мэргэжилтнүүд

Хүүхдийн бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хууль ёсны төлөөлөгчөөр ажиллах арга зүй

10 к/цаг

Мэргэжилтнүүд, энэ чиглэлээр ажилладаг  ТББ-ын ажилтнууд 

Хүүхдийн бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмтт хэрэгт өмгөөлөгчөөр ажиллах арга зүй 

10 к/цаг

Өмгөөлөгч, хуульч

Нэг цэг, Түр хамгаалах байрны ажилтнуудыг чадавхижуулах нь 

16 к/цаг 

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, ТХБ-ны мэргэжилтэн, ажилтнуудад

Кейс менежемент

8 к/цаг

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

Хямралын үеийн сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ

к/цаг

Сэтгэл зүйч, ниймгийн ажилтан, мэргэжилтнүүд

Хамтарсан багаар үйлчилгээг үзүүлэх нь

16 к/цаг 

Хамтарсан багийн гишүүд 

Гэр бүлийн эерэг харилцааг төлөвшүүлэх нь 

16 к/цаг 

Эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийт 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн цогц орчин- хохирогч хамгаалал

16 к/цаг 

ГБХТТХуулиар үүрэг  хүлээсэн  мэргэжилтнүүд

Бид чанартай үйлчилгээг чадавхитай мэргэжилтэн үзүүлэх зорилт тавин ажиллладаг.