“Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн сэтгэл зүй”