card
Тайлан 2020-2021

Тайлан 2020-2021

ХЭҮТ-ийн 2020-2021 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
ХЭҮТ-ийн тайлан 2019 он

ХЭҮТ-ийн тайлан 2019 он

Хэвлэгдсэн он: 2019 он
Хаанаас гаргасан: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

Дэлгэрэнгүй
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар цагдаагийн алба хаагчид хүлээлгэсэн үүргийн хэрэгжилт үнэлгээний тайлан

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар цагдаагийн алба хаагчид хүлээлгэсэн үүргийн хэрэгжилт үнэлгээний тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2018 он
Хаанаас гаргасан: ХЭҮТ
Агуулга: Мониторинг нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдал бодит амьдрал дээр хамгаалагдаж чадаж байгаа эсэх, цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын хуулиар хүлээсэн чиг

Дэлгэрэнгүй
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт мониторингийн тайлан

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт мониторингийн тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2019 он
Хаанаас гаргасан: ШХА, НҮБХАС-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ХЭҮТ-өөс эрхлэн гаргав.
Агуулга: Мониторингийн зорилго:
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдал хамгаалагдахад үр дүнтэй нөлөөлж чадаж байгаа эсэхийг үнэлэх, уг сургалтыг явуулах чиг үүрэгтэй

Дэлгэрэнгүй
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй байдал мониторингийн тайлан

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй байдал мониторингийн тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2020 он
Хаанаас гаргасан: ХЭҮТ
Агуулга: Мониторингийн зорилго:
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.5 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн бодит нөхцөл байдал, үр дүнг үнэлэх, тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэх, боловсронгуй

Дэлгэрэнгүй
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн 2016 оны тайлан

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн 2016 оны тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2017 он
Хаанаас гаргасан: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

Дэлгэрэнгүй